دباغی چرم – مرحله دوم – خیساندن

دباغی چرم – مرحله دوم – خیساندن

خیساندن به منظور حل کردن و از بین بردن مواد زاید حل شدنی موجود روی پوست ، آن را در آب خیس می کنند و چند مواد شیمیای به آب اضافه می کنند تا بدین وسیله ، هم مواد زاید در آب حل شوند و هم الیاف پوست ، آب جذب کرده ، به شکل طبیعی خود در آید.