چاپ مقاله کسری حسن زاده دلیر در مجله صنعت چرم در شماره ۵۵ و ۵۶ (آذر ۹۴)