ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺑﺎﻏﯽ پوست شترمرغ و تولید ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ، وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮی، ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮی ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫﺎی ۱۲ ﺗﺎ ۱۴ ﻣﺎﻫﻪ (ﺗﻌﺪاد=۱۵) در روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ (ﮐﺮوﻣﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ و آﻟﻮﻣﯽ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮی و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮمﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۰/۰± ۰/۷ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ۰/۱ ± ۱/۷ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﭘﺎرﮔﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮی ﭼﺮمﻫﺎی ﮐﺮوﻣﯽ (۴/۹ ± ۳۳/۰) ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو، ۲۳/۹ ± ۱۹۷/۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و (۷/۰ ± ۵۳/۳ درﺻﺪ) ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﺮمﻫﺎی آﻟﻮﻣﯽ (۵/۵ ± ۲۷/۴) ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو، ۲۶/۷ ± ۱۶۱/۷ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و (۷/۸ ± ۴۶/۴ درﺻﺪ) و ﭼﺮمﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ۴/۵ ± ۱۳/۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو، ۲۱/۸ ± ۷۰/۷ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و (۶/۴ ± ۴۰/۱ درﺻﺪ) ﺑﻮد .(P<0/05) ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﻓﺮآوری دﺑﺎﻏﯽ ﮐﺮوﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﺮم آﻟﻮﻣﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
مقدمه ای بر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ پوست شترمرغ و ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
اﻣﺮوزه ﭼﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺤـﺼﻮل ﻟـﻮﮐﺲ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار اروﭘﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . پوست شترمرغ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﮐﺮوﻣﯽ، آﻟﺪﺋﯿﺪی، ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ و آﻟﻮم دﺑﺎﻏﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در روش دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ پوست شترمرغ از ﺗﺎﻧﻦ و ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﭘﻮﺳـﺖ درﺧـﺖ و ﻣـﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺒﺐ ﻗﻬـﻮه ای ﺷـﺪن ﭼـﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و رﻧﮓ اوﻟﯿﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾـﻦ روش ﺑﯿـﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در روی آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎﻃﯽ و ﻗﻠﻢ زﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟـﺐ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻬـﺮ ﻣـﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و رﻧـﮓ آن ﻫـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺷﺴﺘﻪ و ﺧـﺸﮏ ﺷـﻮﻧﺪ، اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﺧﺎرج ﺷـﺪه و ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در آب داغ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣـﺪی ژﻻﺗﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.
اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد. در دﺑﺎﻏﯽ ﮐﺮوﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ۱۸۵۸ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ، از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﺮوﻣﯿﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﮏ ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮمﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ روش دﺑﺎﻏﯽ پوست شترمرغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺮم ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄـﺎف ﺗـﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آب ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ و ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد آن ﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻧـﺸﺪه آن را وت ﺑﻠﻮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ رﻧـﮓ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺟـﺬب ﮐـﺮوم ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
در دﺑـﺎﻏﯽ آﻟﺪﺋﯿـﺪی از ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﺋﯿـﺪ ﯾـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت اﮐﺴﺎزوﻟﯿﺪﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﻄــﺮات ﻧﺎﺷــﯽ از ﻓــﺮمآﻟﺪﺋﯿــﺪ ﺑــﺮای ﮐــﺎرﮔﺮان و ﻧﯿــﺰ اﯾﺠــﺎد ﺣــﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺑﻌــﻀﯽ اﻓــﺮاد اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﯽﺷــﻮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
در دﺑــﺎﻏﯽ پوست شترمرغ ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧـﻮوﻻک ﯾـﺎ ﻧـﻮرادول ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد.
در دﺑـﺎﻏﯽ ﺑـﻪ روش آﻟﻮم از ﻧﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻣﻮاد ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋﺎری ﺑﻮدن از ﻣﻮاد ﮐﺮوﻣﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﯾـﺎ ﭼـﺮم ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
درﻫﺮﺣﺎل، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﺸـﺸﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑــﺮای ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﮐــﺎرﺑﺮد دﻗﯿــﻖ آن در ﺗﻬﯿــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮآوری ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐـﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ، ﻟـﺬا ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭼﻨﺪ روش ﻣﻌﻤﻮل دﺑﺎﻏﯽ (ﮐﺮوﻣﯽ، ﮔﯿـﺎﻫﯽ و آﻟﻮﻣﯽ) ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ

ﺷﮑﻞ – ۱ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ

 

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﺑـﺎﻏﯽ پوست شترمرغ، ﺗﻌـﺪاد ﭘـﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﯾﮏ ﺗﺎ ۱/۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﻫـﺮ ﺟﻠـﺪ از ﻃﺮف ﻋﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖو ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ۱۵ ﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﯾـﺪه ﺷـﺪ و ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روش ﻫـﺎی دﺑـﺎﻏﯽ ﮐﺮوﻣـﯽ، ﮔﯿـﺎﻫﯽ و آﻟﻮﻣﯽ ﻓﺮآوری ﺷﺪ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﻻﻣﺒﻮر، وتﺑﻠﻮ و وتواﯾﺖ و دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮاﺳﺖ رﻧﮕﯽ از وتﺑﻠﻮ و ﮐﺮاﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ از وتواﯾﺖ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﻻﻣﺒﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن، آﻫﮏدﻫﯽ، آﻫﮏﮔﯿﺮی، آﻧﺰﯾﻢدﻫﯽ، ﭼﺮﺑﯽﮔﯿﺮی و ﺳﺎﻻﻣﺒﻮرﺳﺎزی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد. وتﺑﻠﻮ ﺑﺮای دﺑﺎﻏﯽ ﮐﺮوﻣﯽ و وتواﯾﺖ ﺑﺮای دﺑﺎﻏﯽ آﻟﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮاﺳﺖ رﻧﮕﯽ از وتﺑﻠﻮ و وتواﯾﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺮاﺣﻞ ریﮐﺮوم (در وتﺑﻠﻮ)، ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی، دﺑﺎﻏﯽ ﻣﺠﺪد، رﻧﮕﺮزی، روﻏﻦدﻫﯽ، ﻓﯿﮑﺲ، ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺧﺸﮏﮐﺮدن در ﻫﻮا، ﻧﺮم ﮐﺮدن و ﮔﯿﺮهزﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺳﺎﻻﻣﺒﻮر ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن، ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎر ﯾﻮﻧﯽ، دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺮوﺑﻼن، ﻣﯿﻤﻮزا، ﺑﺎﺳﯿﻨﺘﺎن, ﺗﺎﻣﻮل، روﻏﻦدﻫﯽ، ﻓﯿﮑﺲ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﺎﻏﯽ ﮐﺮوﻣﯽ و آﻟﻮﻣﯽ ﻃﯽ ﺷﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺮم از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﻮﺳﺖ شترمرغ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺮون ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ (ﺷﮑﻞ۱).

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎ روشﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ . ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮی، از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﭼﺮم ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪور ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ روی رخ ﭼﺮم ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۷۰ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﯿﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮﻟﯿﺲ ورﻧﯿﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در دو ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺮ روی رخ ﭼﺮم شترمرغ و در دو ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺮ روی ﻧﻄﻊ ﻣﺠﺪداً اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
ﺟﺮم آزﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ ﻫﺰارم ﮔﺮم ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮی از ﻓﺮﻣﻮل (۱) ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ:
۱) Da = 1.273 × ۱۰ m/td2
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، m ﺟﺮم (ﮔﺮم)، t ﺿـﺨﺎﻣﺖ (ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ) و d2 ﻗﻄﺮ (ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ) اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﭘﺎرﮔﯽ، ﻣﻘﺎوت ﺑـﻪ ﮔـﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﮐﺸﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ۱۰ در ۵۰ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮه ﻫـﺎی دﺳـﺘﮕﺎه ﮐـﺸﺶ (اﯾﻨـﺴﺘﺮون ﻣـﺪل (۴۰۰۱ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎرﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑـﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺮوی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﭘﺎرﮔﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎرﮔﯽ (ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮی) ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ۱۰(Tn) از ﻓﺮﻣﻮل (۲) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
(۲)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، F ﻧﯿﺮوی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه (ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم)، W ﭘﻬﻨـﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ) و t ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ) اﺳـﺖ. درﺻـﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮل در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎرﮔﯽ (Eb) از ﻓﺮﻣﻮل (۳) ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ:
(۳)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، l1 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮهﻫﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﭘـﺎرﮔﯽ و l0 ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮهﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری
از ﻣﺪل ﯾﮏ ﻃﺮﻓـﻪ (۴) ﺑـﺮای ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ارﻗـﺎم در ﻧﺮماﻓﺰار SAS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
(۴)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل، yij ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻣـﺸﺎﻫﺪات، u ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ، i اﺛﺮ ﺳﻪ روش دﺑﺎﻏﯽ و ij اﺛﺮ ﺧﻄـﺎی ﺗـﺼﺎدﻓﯽ ﻫـﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ پوست شترمرغ و ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرﻓﻮﻟﮋﯾﮑﯽ پوست شترمرغ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮﺳـﺖ ﻃﯿــﻮر اﺳــﺖ، وﻟــﯽ ﺑﻌــﻀﯽ از ﺧــﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﺑــﻪ ﭘﻮﺳــﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ، ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼـﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺮم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ۱/۵ ﻣﯿﻠـﯽﻣﺘـﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ۱/۳ ﺗﺎ ۲/۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد (ﺟﺪول۱) ارﻗﺎم ﻣـﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ۱۴ ﻣﺎﻫﻪ از ۰/۰۵ ± ۰/۶۶ ﺗﺎ ۰/۰۵ ± ۱/۱۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن ﭼﺮم را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ شترمرغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ، وارﯾﺘﻪ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﺮدن آﺑﯽ، ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﺮدن ﺳﯿﺎه، ﺑﺰ، ﺑﺮه و ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﯾـﮏ، ۱/۹، ۰/۹، ۰/۷ و ۱/۱ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ .
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﺪ ارﻗﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼـﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ و ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﭼـﺮم اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی داﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول – ۱ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ و پوست شترمرغ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
و :** در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ در ﺳﻄﺢ (P<0/05) و (P<0/01) ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ. :ns ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﯿﺴﺖ .(P<0/05)

 

در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﭼﺮم ﻫﺎی دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎ ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﯽداری از ﭼﺮم ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﯽ و آﻟﻮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ (ﺟـﺪول۱).
ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮم ﻟﺒﺎﺳﯽ، ﮐﯿﻒ دﺳـﺘﯽ و ﭼﮑﻤـﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ۰/۸۵، ۱/۲۵ و ۱/۴۵ ﻣﯿﻠـﯽﻣﺘـﺮ و ﻫﻤـﯿﻦﻃـﻮر ﭼـﺮم آﺳﺘﺮی و روﯾﻪ ﮐﯿﻒ ﻫـﺎی دﺳـﺘﯽ زﻧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ۰/۵ و ۰/۸ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﯿـﻒ و ﭼﮑﻤـﻪ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ در ﭼﺮم ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺮو ۰/۷۶) ﺗﺎ ۵۰ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻧﯿـﺮو) ﺑـﺮای ﭘﺎرﮔﯽ در ﭼﺮم ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ (ﺟـﺪول۱).
ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑـﺮای ﭘـﺎرﮔﯽ ﭼـﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﮔـﺮدن آﺑـﯽ، ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﺮدن ﺳﯿﺎه، ﺑﺰ، ﺑﺮه و ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ۳۲، ۴۳، ۲۶، ۱۲ و ۸۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در ﭼﺮم ﺑﺰﻫـﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ۲۵/۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪ .(۲)
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوی ﭘﺎرﮔﯽ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از ارﻗـﺎم ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ، ﺑﺰ و ﮔﺎوﻣﯿﺶ وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼـﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭼــﺮم ۱۹/۶۸ ± ۱۳۷/۱۰ (۵۰ ﺗــﺎ ۲۷۳ ﮐﯿﻠــﻮﮔﺮم ﻧﯿــﺮو ﺑــﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ارﻗﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ۱۶۳ ﺗﺎ ۲۱۴ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ۱۷۸ ﺗﺎ ۱۹۴ ﮐﯿﻠــﻮﮔﺮم ﻧﯿــﺮو ﺑــﺮ ﺳــﺎﻧﺘﯽﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ و ۲۳/۱ ± ۱۳۷/۱۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ (ﺟـﺪول ۵).
داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺮم ﺑﺰ و ﮔـﺎو ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ۲۰۳/۹۴ ﺗـﺎ ۲۵۴/۹۳ و ۲۵۴/۹۳ ﺗﺎ ۳۰۵/۹۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﺣﺘﻤـﺎﻻً. اﺧـﺘﻼف ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫـﺎی آزﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑـﺮای ﭼـﺮم رخدار، ﭼﺮم ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻟﺒﺎﺳﯽ از پوست شترمرغ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۲۰۰، ۱۷۰ و ۲۰۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼـﺮم ﻟﺒﺎﺳـﯽ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ پوست شترمرغ و ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﭼﺮم ﮔﺎوی، ﭼﺮم روﯾﻪ و آﺳﺘﺮی ﮐﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺣـﺪاﻗﻞ ۱۵۰، ۱۸۰، ۴۰ و ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﺮم ﻟﺒﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﺮم روﯾﻪ و آﺳﺘﺮی ﮐﯿﻒ ﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﮐـﺎرﺑﺮد ﺧـﻮﺑﯽ در ﺳـﺎﺧﺖ ﭼـﺮم ﻟﺒﺎﺳﯽ در ﺻﻮرت ﻓﺮآوری ﺧﻮب و اﯾﺠـﺎد ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ دارد.
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎرﭘﺎرﮔﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﺸﺶ ﭘﺬﯾﺮی در ﭼﺮم ﻫﺎی دﺑـﺎﻏﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﮐﺮوﻣﯽ ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪ (P<0/05) و ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﭼﺮم ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﺮم ﻫـﺎی دﺑـﺎﻏﯽ ﺷـﺪه ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ.
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﭼﺮم ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼـﺮم ﻫـﺎی ﮐﺮوﻣـﯽ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ روش دﺑـﺎﻏﯽ ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺛـﺮ ﻣﻌﮑﻮﺳـﯽ ﺑـﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻌﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑـﺎﻏﯽ ﺑـﺮ پوست شترمرغ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ اﺛـﺮات ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻧﯿﺎﻣـﺪ، وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮم ﻣﺒﻠﯽ ﺑﺮای دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮐﺮوﻣـﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۲۰۰ و ۳۷۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﺮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ۱۵۰ ﺗﺎ ۳۷۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﭼﺮم دﺑﺎﻏﯽ ﮐﺮوﻣﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮑﺸﯽ ۲۵۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿـﺮو ﺑـﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ، ﭼﺮم ﻫـﺎی دﺑـﺎﻏﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻪ روش ﮐﺮوﻣـﯽ در اﯾـﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﺮم ﻫـﺎی آﻟـﻮﻣﯽ و ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺼﺮف ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه در ﭼﺮم ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻒ ﻫﺎی ﭼﻤﺪاﻧﯽ و ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺖ و ﭼﺮم ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﺪﮐﺮوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای

روﮐﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎه ﺷﻮد.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﭼـﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﻫـﺎ۴/۰۵ ± ۴۶/۲۰ درﺻﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺣـﺪ ارﻗـﺎم ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﭼـﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ (۵۰ درﺻﺪ) و ﭼﺮم ﺑﺰی (۴۰ درﺻﺪ) و ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﺮم
ﮔﺎوی (۸۰ درﺻﺪ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐـﺸﺶ ﭘـﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﺮﻣﯽ ﻣﺒﻠـﯽ ﮔﯿـﺎﻫﯽ و ﮐﺮوﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ۵۰ و ۷۵ درﺻﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﻦ ۲۰ ﺗﺎ ۵۰ درﺻـﺪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﭼـﺮم ﮐﺮوﻣـﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮم ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و آﻟﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﺮم ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﯽ در ﭼﺮم ﻣﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ، اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪﻓـﺮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﻧـﺪول ﻫـﺎی ﭘﻮﺳـﺖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭼﺮم ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ رود (ﺟﺪول۱).
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼـﺮم ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﭼﺮﻣـﯽ ﺳﺨﺖ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ پوست شترمرغ دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﻒ، ﭼﻤﺪان، ﺟﻠﺪ و ﺷﯿﺮازه ﮐﺘﺎب و ﻏﯿﺮه ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺪار داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﭼﺮم زﯾـﺮه (ﯾﮏ و ۱/۵ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) و در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭼﺮم اﺳﺖ (ﺟﺪول ۱).
در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒــﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻨــﯽداری ﺑــﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮم ﺑﺰﻫـﺎی ﺑـﻮﻣﯽ ﺑـﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روی ﭼـﺮم ﺷـﺘﺮ روﻧـﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﭘﺎرﮔﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺮﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺟﺪول ۲).
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺷـﺪ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ (+۰/۳) ﺑـﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮐﺸﺶﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮد .(P<0/01)
 ﺟﺪول – ۲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﭼﺮم ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ زﯾﺎد ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧـﺪه در ﮐـﺸﻮر، ﻻزم اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻓﺮآوری ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑـﺎﻻﺧﺺ در ﻣـﻮرد ﭘپوست شترمرغ آن راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓـﺮآوری پوست شترمرغ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿــﻪ ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﭼﺮﻣــﯽ ﺑــﺴﯿﺎر ﻣﻬــﻢ ﺑــﻮده و در ﺻــﻮرت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی درﺳﺖ ﻋﻤﻞ آوری ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣﺤــﺼﻮﻻت ﭼﺮﻣــﯽ ﺷــﺘﺮﻣﺮغ و ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎً اﻗﺘــﺼﺎد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼـﺮم ﺳـﺎزی دارد.

در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ از ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ مانند چرم سا یر دام ها برخوردار است و با توجه به تفاوتی که بین روش های مختلف دباغی به دست آمد ، لازم است که برای دسترسی به کیفیت بالاتر ب ه خصوص در چرم های گیاهی بررسی های کاربردی وسیع تری انجام پذیرد.

 

نویسندگان: ﻣﻬﻨﺎز ﺻﺎﻟﺤﯽ ، ژاﻟﻪ ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ۲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ۳

_______________________________________________________________________________________
:Pickling – 1 ﭘﯿﮑﻠﻪ ﮐﺮدن ﯾـﺎ اﺳـﯿﺪی ﮐـﺮدن ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﺳﺎﻻﻣﺒﻮر
:Crust leather – 2 ﭼﺮم ﻧﯿﻤﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﯾـﺎ ﭼﺮﻣـﯽ ﮐـﻪ دﺑـﺎﻏﯽ ﺷـﺪه، روﻏﻦ ﺧﻮرده، ﺧﺸﮏ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
:Fixing – 3 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﯾـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ رﻧﮕﯿﻨﻪﻫﺎ، رﻧﮓداﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاد دﺑﺎﻏﯽ در ﺳﻄﺢ اﻟﯿﺎف ﭼﺮم.
:Myrobalans – 4 ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯽ در ﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ رﻧـﮓ ﻗﻬـﻮه ای زرد در ﭼﺮم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
:Mimosa – 5 درﺧﺘﯽ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﺗﺎﻧﻦ ﺑﺮای دﺑـﺎﻏﯽ از ﻧﻮع ﮐﺎﺗﮑﻮل.
:Syntans – 6 ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﻮاد دﺑﺎﻏﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد دﺑﺎﻏﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮمآﻟﺪﺋﯿـﺪ در دﺑـﺎﻏﯽ ﭘﻮﺳـﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
:Tamol – 7 ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﯾﮏ ﻣﺎده دﺑﺎﻏﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻨﺜﯽ
:Crown – 8 ﻧﺎﺣﯿﻪ ای از ﭘﻮﺳـﺖ ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﮐـﻪ دا رای ﻧـﺪولﻫـﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮ ﺑﻮده و از زﯾﺮ ﮔﺮدن ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎلﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
: Flesh side – 9 ﻧﻄﻊ: ﻃﺮف ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻟﺶ ﺑـﻮده و ﻣﺨـﺎﻟﻒ رخ اﺳﺖ