عوامل کلی مؤثر بر كيفيت پوست و چرم

Dalir Leather Indutsry
الف- كيفيت پوست:
1-عوامل محيطي يا اقليمي جغرافيايي،

پوست دام كاملا تابع شرايط محيطي است و تغييرات آب و هوا در كيفيت آن تأثير مستقيم دارد. در مواقع خشكسالي يا شرايط اقليمي‌نامناسب به دليل عدم وجود مراتع مناسب، دام براي تغذيه بايد مسافات طولاني را طي نمايد كه طبعاً در بين راه بر اثر برخورد با انوع موانع و خارو خاشاك و نيز راه طولاني و آب شدن چربي زير پوست حيوان، به پوست آن لطمه وارد مي‌شود.

2-ضايعات وارده بر كيفيت پوست- بر اثر عوامل خارجي:

1-2-ضايعات قبل از كشتار دام- نظير ضربه و خراش در اثر برخورد دام با چوب، عدم دقت در چيدن پشم و جراحات ناشي از قيچي و داغ كردن دام جهت شناسايي آن.

2-2-ضايعات كشتارگاهي- نظير عدم دقت در كندن پوست و فقدان روشهاي ديگر پوست كني، بدي چاقوي سلاخي كه خود علتي در كارد مال شدن، پاره شدن و ايجاد سوراخ بر روي پوست مي‌باشد. كشتار دامهاي خسته، بدي چربي گيري و … .

3-2-ضايعات حاصل از ناقص خشك كردن و بد نگهداشتن پوست- پوستهاي كنده شده در اثر عدم تسريع در جمع آوري، شستشو، نك زدن، خشك كردن كامل در سايه و يا در اثر بدي روشهاي انبار كردن و … فاسد مي‌شوند.

ضايعات وارده بر كيفيت پوست
3-عيوب وارده بر كيفيت پوست توسط انگلها و بيماري هاي عفوني

اين عيوب عمدتاً بواسطه عدم بهداشت كافي در محل نگهداري دام، رطوبت زياد، كمبود نور و بدي تغذيه و … بوجود مي‌آيند.

4-پوست هايي كه از حيوانات مرده بدست مي‌آيد

اين پوست ها اغلب خشن و زبر بوده و بواسطه انبوهي از جراحات كه در رخ پوست وارد شده، صدمه خورده هستند.

5-كشتار خانگي و غير صنعتي

در بعضي از مواقع گوسفند و بز خريداري شده در منزل ذبح مي‌شوند و همين امر منجر به وارد آمدن جراحات مي‌گردد و نيز بدليل عدم آگاهي كامل واسطه ها در هنگام حمل تا كارخانجات چرمسازي صدمات زيادي به كيفيت پوست وارد مي‌شود (نظير فساد پوست).

6-عوامل اجتماعي و فرهنگي

در كشورهاي جهان سوم، بواسطه پاره اي اصلاحات و توسعه ها نظير توسعه شهرها، جاده ها، كارخانجات، زمينهاي زير كشت و …، مراتع (بويژه مراتع درجه يك) كه عمده ترين منبع غذايي دام مي‌باشند تخريب شده و از بين رفته اند. بدين لحاظ اين امر تأثيرات منفي از لحاظ كمي‌و كيفي بر كيفيت توليد پوست مي‌گذارد.

7-عوامل تكنيكي و فني

پروژه هاي گسترش و توسعه دام زنده در بسياري از نقاط جهان تأثير مثبتي در كميت و كيفيت پوست مي‌گذارد. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه سيستم پرورش دام ضعيف است و اين امر موجب توليد پوستهاي كوچك كه اغلب آسيب ديده نيز هستند مي‌شود.

عدم آگاهي هاي فني دامداران در امر استفاده صحيح از مراتع، اصلاح نژاد دام، تغذيه با علوفه دستي، بهداشت دام، كمبود متخصصين مربوط به دام و دامپروري در بخش دولتي و مديريت هاي غير اصولي و غير فني، اعمال و اجراي نظريات و سليقه هاي شخصي- عدم وجود مراكز تحقيقات گسترده دامي‌و صنايع وابسته با توجه به آب و هوا و نژادهاي متنوع هر كشور از جمله عوامل مؤثر در کاهش ر پوست مي‌باشند.

8-عوامل مالي و برنامه ريزي

رشد همه جانبه بخش چرمسازي مستلزم اقدامات هماهنگ در جهت تأمين مالي براي سيستم توسعه و بازيابي پوستهاي خام بزرگ و كوچك و بسط ظرفيت هاي توليد چرم و محصولات چرمي‌مي‌باشد. دولت ها بوسيله سرمايه گذاري صنعتي و سياست هاي بازرگاني خود نقش موثري در توسعه صنعت چرمسازي ايفا مي‌كنند معهذا فقدان تلاشهاي متناظر براي سرمايه گذاري هاي اساسي در زمينه بهبود عرضه پوست خام كاملاً به چشم مي‌خورد.

9-قيمت

يكي از عوامل در عرضه بسياري از كالاها قيمت آنها مي‌باشد. ولي در مورد پوست اين امر به همان شدت مشاهده نمي‌شود. علت عمده اين است كه توليد كنندگان پوست را بعنوان يك فرآورده فرعي از فعاليت اصلي خود (توليد گوشت) تلقي مي‌كنند.

در حقيقت ارزش پوست حدود 5 درصد از درآمد كشتارگاهها را شامل مي‌شود. البته طرح اين مسئله كه پوست با كيفيت بالاتر، درآمد بيشتري را براي دامدار در برخواهد داشت. تأثير كافي در امر بهبود پرورش و كشتار دام و … نخواهد داشت.

البته ممكن است تا حدي نواقص و عيوب در كشتارهاي انبوه كاهش يابد ولي در مورد كشتارهاي غير انبوه اين امر بي تأثير است و خود مستلزم فرهنگ جامع انديشي و نفع جمعي تا نفع فردي است.

10-عوامل طبيعي

نحوه پرورش و تغذيه، شرايط اقليمي، مراتع، خشكسالي، بهداشت كشتار دام و … از جمله عوامل طبيعي مؤثر بر كميت و كيفيت پوست هستند.

كيفيت پايين مراتع (بويژه در كشورهاي در حال توسعه) خشكسالي هاي طولاني مدت (بويژه در قاره افريقا) وجود تلفات در توليد دام، عدم تغذيه صحيح در فصول سرد (بويژه بواسطه كمبود علوفه خشك، عدم اصلاح نژاد دام و …) تأثير بسزايي در پايين آوردن باروري دام زنده از لحاظ توليد پوست دارد.

عدم وجود علوفه كافي در مراتع كه منبع اصلي تغذيه دام مي‌باشند و فقر غذايي مستمر و فزاينده در طول سالها علاوه بر كاهش فرآورده هاي دامي‌سبب ايجاد محيط نامناسب فيزيكو شيميائي براي ژنها (عوامل انتقال دهنده خصوصيات توارثي) گشته و سبب مي‌گردد كه كاهش بازده دامها در طول سالها بصورت ارث به نتايج (نسل بعدي) منتقل گردد.

11-فقدان تسهيلات خطوط ارتباطي مناسب

به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بين شهر و روستا موجب مي‌گردد كه مقداري از پوستها تا رسيدن به مراكز فروش دچار پوسيدگي شوند.

در اغلب كشورهاي در حال توسعه در اثر استفاده از وسايل حمل و نقل نامناسب از قبيل شتر، قاطر، ارابه گاوي و قايقهاي روستايي، خسارتهاي زيادي به پوست وارد مي‌گردد كه اين عوامل نيز تأثير فعاليت هاي زير بنايي را در سرعت بخشيدن به فعاليت هاي توسعه اي بويژه اقتصادي-تجاري نشان مي‌دهد.

ب- كيفيت چرم:
در زمينه افزايش كيفيت محصولات چرمي‌عواملي محسوس مي‌باشند كه مي‌توان به پاره اي از آنها اشاره نمود.

1. وجود استراتژي، همراه با سياست گذاري و برنامه ريزي مشخص جهت استفاده مطلوب از كليه منابع اعم از انساني، مادي، اطلاعاتي و مالي كه تضمين كننده هر نوع فعاليت چه در بعد توليدي يا خدماتي است. زيرا مشخص بودن اهداف و برنامه ها، يادگيري دقت و جلوگيري از اتلاف انرژي ها را به همراه دارد.

2. تربيت نيروهاي ماهر و متخصص اعم از دوره هاي مديريتي، كارشناسي و عملياتي. بالطبع براي بدست آوردن توليداتي با كيفيت بالا و مطلوب نياز به آگاهي و علم مربوط به آن صنعت مي‌باشد و بدون داشتن افرادي واجد اين شرايط، پيشرفت در توليد چرم مرغوب غير عملي خواهد بود.

3. دسترسي به مواد اوليه با كيفيت مطلوب- مسلم است كه كيفيت چرم توليدي بستگي به نوع و كيفيت ماده اوليه مورد استفاده دارد و در صورتي در توليد كالاي مرغوب از جمله چرم با كيفيت بالا موفقيت حاصل مي‌گردد كه مواد اوليه مناسب در اختيار توليد كنندگان چرم قرار گيرد. در غير اينصورت در مورد پيشرفت صنعت چرمسازي و توليد محصولي با كيفيت بالا موفقيت چنداني حاصل نخواهد شد.

4. استفاده از ماشين‌آلات جديد و روشهاي به كارگيري آنها- روز بروز نياز كارخانه ها به دقت بيشتر در توليد افزايش مي‌يابد و اين مراكز بايستي جهت تأمين خواسته هاي مصرف كنندگان نهايت دقت را در توليد بعمل آورند. البته صرف دقت به تنهايي و دسترسي به ماشين‌آلات دقيق و پيشرفته قادر به جوابگويي چنين خواسته هايي نخواهد بود. بلكه جمع بين اين دو است كه مي‌تواند كارساز بوده و پيشرفت فن آوري همراه با افزایش کیفیت را نيز به همراه داشته باشد.

انواع چرم و موارد استفاده از آن
انواع چرم و موارد استفاده از آن:

چرم از جمله محصولات با ارزشي است كه از تنوع پذيري بالايي در ايجاد ارزش افزوده در قالب محصولات متنوع چرمي‌برخوردار است لذا آشنايي با انواع چرم و موارد استفاده آنها مي‌تواند راهنماي مناسبي جهت عطف توجه به آن به عنوان يك محصول ارز آور تلقي گردد كه به اختصار و به شرح زير ارائه مي‌گردد:

1- چرم رويه- چرمي‌است كه از پوست بز، گوساله، گاو و گاوميش جهت تهيه كفش توليد مي‌شود.

2- چرم ناپا- چرم ظريف مي‌باشد كه معمولاً براي ساخت لباس و جير و كيف استفاده مي‌شود.

3- چرم لباسي- چرمي‌است كه داراي رخ مي‌باشد.

4- چرم دستكش- چرمي‌نرم و داراي قابليت كشش مي‌باشد و از پوستكهاي كوچك تهيه مي‌شود.

5- چرم آستري- براي داخل كفش استفاده مي‌شود و از سالامبور درجه چهار تهيه مي‌شود.

6- چرم جير- چرمي‌است كه بايستي از طرف گوشتي پوست سالم باشد و رخ مطرح نيست.

7- چرم نبوك- همان چرم لباسي است ولي با استفاده از سمباده زدن از طرف رخ آماده شده است.

8- چرم يوف- از پوست گاو و گاوميش تهيه مي‌شود و محكم و مقاوم مي‌باشد. براي تسمه و كمربند استفاده مي‌شود.

9- چرم اشپالت- در چرمهاي گاوي بعلت ضخامت زياد اين چرم قابل دسترسي است و بدون رخ است و براي ساخت پيش بند و دستكشهاي صنعتي و كفش هاي معمولي ورزشي استفاده مي‌شود.

10- چرم شامور (خاص)- چرم هايي هستند كه دباغي روغني شده اند. قابل شستشو بوده و آب را در خود نگهداري مي‌كنند. توسط روغن ماهي خام تهيه مي‌شوند و براي تميز كردن عينك و شيشه هواپيما و … استفاده مي‌شود و به رنگ كرم مي‌باشد.

11- چرم زيره- چرمي‌است كه كاملاً دباغي گياهي مي‌شود و قابليت تبادل هوايي خوبي دارد و براي ساخت تخت كفش و چمدان استفاده مي‌شود.

12- چرم ناپلان- از پوست تومور (تودئي) بدست مي‌آيد. استفاده از پوست به همراه پشم ظريف (از داخل) كه با رزين هاي مخصوص دباغي شده و بسيار گران بوده، در مناطق سردسير، اروپا، شوروي و كانادا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

13- چرم كيفي- جزو چرم رويه است. براي كفش مصرفي ندارد ولي از آستري آن استفاده مي‌شود. از پوست بز و گوساله تهيه مي‌شود و در كفشهاي ارزان قيمت بكار مي‌رود، حالتي بين چرم رويه و لباسي دارد. از ضخامت بالايي برخوردار است و داراي نقش مصنوعي مي‌باشد و در توليد كيف مقرون به صرفه است.

14- چرم ناگو- از چرم گوساله براي رويه كفش توليد مي‌شود.

15- چرم مبلي- از چرم لباسي خشن تر است و از كيفي مقاومتر (بزي-گوساله اي- گاوي و …)

16- چرم چاپي- روي اين چرم توسط پرس ايجاد نقش مي‌شود (چرم گاوي و گوساله اي)

17- چرم دورويه- اين چرم مانند چرم ناپلان است با اين تفاوت كه از يك طرف مانند جير است.

انواع محصولات چرمي
انواع محصولات چرمي:

كت تك شلوار تك دوپيس دامن پيراهن زنانه يا لباس

پالتو بلوز تاپ بادي كاپشن

باراني جليقه ميني شورت لباس موتور سواري سارافون

دستكش كلاه شال گردن بند و سگك سه شاخه كمربند

بندكفش لباس غواصي لباس ورزشي كت و دامن كت و شلوار

دسته برس و سشوار زير بشقابي و زير ليواني كوسن

جاي خودكار و تقويم و ساير لوازم ميزكار چرم براي ميز و كاور و ديوار

صندلي ظريف چرمي روكش مبل و صندلي جامدادي

جاي پيچ و ابزار چرم كنار قالي دستباف روكش صندلي اتومبيل و فرمان

روكش صندلي هواپيما و ساير لوازم قسمت هاي چرمي‌اتومبيل

قسمتهاي چرمي‌اتومبيل جلد پاسپورت و شناسنامه

پوست تزئين براي كف اتاق و … پوست نقاشي شده آويز

جعبه وسايل با ارزش چرمي جعبه وسايل با ارزش چرمي‌

قاب عكس كيف اداري كيف زنانه و مردانه

كيف پاسپورتي چمدان چرمي ساك چرمي

غلاف انواع كلت و اسلحه انواع تسمه هاي صنعتي

انواع تجهيزات نظامي‌نظير جاي خشاب انواع وسايل پزشكي و ارتوپدي

زين و يراق سواركاري غلاف چاقو، سرنيزه، شمشير قلاده انواع حيوانات

بند ساعت كيف پول زنانه و مردانه جاسوئيچي و جاي كليدي

نظرات

3/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *