در این تصویر به روش جدید بر روی چرم طبیعی نقاشی کشیده می شود.